Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


進其偈狂之說夫天下者非君有也天下使君主之耳

陛下念 祖宗之重思百姓之可畏欲進一人當用天

下之所欲進欲退一人當用天下之所欲退今者毎進

一人則人相與誹曰是出於某也是某之所欲也毎退

一人則又相與誹曰是出於某也是某之所惡也臣非

敢以此爲舉信也然而致此言者則必有由矣今無知

之人相與謗於道曰聖人在上而天下之所以不盡𬒳

其澤者便嬖小人附於左右而女謁盛於内也爲此言

者固妄矣然而天下或以爲信何也徒見諌官御史之

言矻矻乎難以入爲必有間之者也徒見蜀之美錦越

之竒器不由方貢而入於宫也如此而向之所謂急政

要術者 陛下何暇行之臣不勝憤懣謹復列之於末