Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以此驗之其不知也亦審矣今天下無事異同之論不

過瀆亂聖聽而巳若邊隅有警盜賊竊發俯仰成敗呼

吸變改而所用之人皆如今日乍合乍散臨事解體不

可復知則無乃誤社稷歟華佗不丗出天下未嘗廢醫

蕭何不丗出天下未嘗廢治 陛下必欲立非常之功

請待知人之佐(⿱艹石)猶未也則亦詔左右之臣安分守法

而巳公嘗有杭州召還乞郡狀云臣因考試進士擬對御試䇿進上并言王安石不知人不可大用 先

帝雖未聴從然亦嘉臣愚直聖䇿曰生民以來其稱至治必曰唐虞

成周 詩書所稱其迹可見以至後世賢明之君忠智

之臣相與憂勤以營一代之業者雖未盡善然要其所

以成就亦必有可言者其詳著之臣以爲此不可以勝

言也其施設之方各隨其時而不可知其所以可知者