Page:Sibu Congkan0959-蘇軾-經進東坡文集事略-10-06.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以爲不丁寜則未必行也言旣屢岀雖復丁寜人亦不

信今者十科之舉元祐七年七月辛酉司馬光言爲政之要莫如得人然人材各有所能雖

臯夔稷契止守一官况於中人安可求備乞設十科㪯士曰行義純固可爲師表曰節操方正可備獻納曰智

勇過人可備將帥曰公正聦明可備監司曰經術精通可備講讀曰斈問該博可備顧問曰文章典麗可備著

述曰善𦗟獄訟尽公得實日善治財賦公私俱便曰練習法令能斷疑獻應侍從以上歳㪯三人從之

朝廷政令之一耳況已立法或不如所舉舉主從貢舉

非其人律犯正入巳贓舉主減三等坐之(⿱艹石)受賄徇私

罪名重者自從重雖見爲執政亦降官示罰臣謂立法

不爲不重(⿱艹石)以爲未足又從而降詔則是詔不勝降矣

臣請略舉今年朝廷所行薦舉之法凡有七事舉轉運

提刑一也舉館職二也舉通判三也舉學官四也舉重

法縣令五也舉經明行脩六也與十科爲七七事輕重