Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


且告之曰此明皇帝之所不能守而焚於賊者也而况

於余乎余視天下之蓄此者多矣有能及三丗者乎其

始求之(⿱艹石)不及旣得惟恐失之而其子孫不以昜衣食

者鮮矣余惟自度不能長守此也是以與子子將何以

守之簡曰吾以身守之吾眼可霍吾足可斮吾畫不可

奪若是足以守之歟軾曰未也足以終子之丗而巳簡

曰吾又盟於佛而以鬼守之凡取是者與凡以是予人

者其罪如律(⿱艹石)是足以守之歟軾曰未也丗有無佛而

鬼者然則何以守之曰軾之以是予子者凡以爲先

君捨也天下豈有無父之人歟其誰忍取之(⿱艹石)其聞是

而不悛不惟一觀而巳將必取之然後爲快則其人之

賢愚與廣明之焚此者一也全其子孫難矣而况能乆