Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/136

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


歸洛遼人夏人遣使入朝與吾使至虜中者虜必問公

起居而遼人敕其邊吏曰中國相司馬矣謹母生事開

邊𨻶其後公薨京師之民罷市而往弔鬻衣以致奠巷

哭以過車者蓋以千萬數 上命户部侍郎趙瞻内侍

省押班馮宗道護其䘮歸葬瞻等旣還皆言民哭公哀

甚如哭其私親四方來㑹葬者蓋數萬人而嶺南封州

父老相率致𥙊且作佛事以薦公者其詞尤哀炷香於

手頂以送公葬者凡百餘人而𦘕像以祠公者天下皆

是也此豈人力也哉天相之也匹夫而能動天亦必有

道矣非至誠一德其孰能使之記曰惟天下之至誠惟

能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡人之性則能

盡物之性能盡物之性則可以賛天地之化育矣書曰