Page:Sibu Congkan0997-陳師道-后山詩註-4-4.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


后山詩註卷第十

  𭔃張學士

湖海三年别譙徐一日間譙郡毫州也經時猶

未見凡事信多難退之詩曰𨵿山逺别固其理寸歩難見始知命

理極那須說世說何晏聞王弼名因條勝理語弼曰此理僕以爲理極

可得復難否情生不自還終上句之意謂相與忘言如晉阮修所謂

就令相見亦何所說然念舊之情不能自已也晉書郭文曰情由憶生不憶故無情

漢書原渉曰知其非禮然不能自還此借用從来闕聲問相見

若為顔老杜詩從來不𭔃一行書聲問見上注後漢馬援𫝊曰將難爲顔乎