Page:Sibu Congkan1007-張耒-張右史文集-12-10.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嘗試之方授予以濟其病又教予以飬性之

妙其言曰大道甚簡守心而已守心無他守

一而已静一之極則玄通四逹而真氣應

大非意之所能測言之所能盡也得者知之

矣真氣来降則百疾除而永年矣經曰無視

無聼抱神以静形将自正必静必清無勞汝

形無揺汝精乃可以長生老子曰虚其心實

其腹弱其志強其骨心虚志弱而腹則自實

骨自強矣是道也智者得之爲止観司馬子