Page:Sibu Congkan1036-晁補之-雞肋集-16-14.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  河中府繫浮橋告河文


崇寧元年正月八日朝散郎權知河中軍府兼


管内勸農事兼提舉解州慶成軍兵馬廵撿公事


晁補之以清酌庶羞及羊二沈諸河敬吿祭於河


伯之神曰蒲之為邦條華障其南龍門隘其北而


河出龍門勃怒箭駃以經其郛於此為梁謂之蒲

津則民之畏神威懐神恵舊矣廼潦集梁絶往來


者病于濟貨用不通民用恐不寧相與愁苦籲神


而乞憐神依民者也豈可以數威其所依忘恵之