Page:Sibu Congkan1054-張孝祥-于湖居士文集-6-3.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


截得蒼山一叚秋千峯萬壑翠光浮虚堂

百尺瑠璃簟對此眞堪作卧游

   題趙知府墓

翁仲無聲石馬閑墓門蕭瑟鎖青煙故人

仰卧青松下落日孤村聞杜䳌

   朝謁南嶽

泰常嵩岱拱神州玉帛閑來四十秋卻到

朱明回北首憂時淚作九江流

   題方務德靜江所作雪觀

昔日主人今法從空留偉觀古城隅邦