Page:Sibu Congkan1093-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-36.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爲之序論曰士生乎聖人旣沒數千百𡻕之下而欲明聖

人之心於數千百𡻕之上推其立言埀訓之㫖約其辭義

於衆說殽亂之中以爲一家之書而又欲其是非取舎不

繆於聖人亦難矣蓋聖人之書其爲意㣲其爲辭約苟不

明乎其宗而識乎其本多見其以𥝠見臆說亂之也昔之

大儒其猶有不免乎此者况後世之紛紛乎此其所以難

也抑又有甚難者焉孔子曰文莫吾猶人也躬行君子則

吾未之有得此其所以爲甚難者也夫其所以難者如此

所以爲甚難者又如此則是書之作亦將以明乎其所難

者求至乎其所甚難而巳其可巳乎故其求之能慱取之

能審推是言之其寡過矣孟子曰慱學而詳說之將以反

說約也此之謂巳如是則後聖人數千百𡻕而生而欲明