Page:Sibu Congkan1093-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-36.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


終梗槩如此以發明元履所爲叙次之意并以致草野孤

臣畢義願忠之誠謀國者儻有取焉則猶足以禆廟謀之

萬一而非區區所敢望也乾道改元六月戊戍新安朱熹

   贈李堯舉序

日者李君以五行七政推知人生壽夭窮逹循其巳然而

逆斷其將然雖數十年之逺無一辭之差顧於予稱說

云則(⿱艹石)有可疑者豈其言之空多所以不能無失耶不然

是殆見吾厄窮之乆意其所不堪而姑爲是言以恱之耳

嗟乎士之辱於草野泥塗之中不幸而𩔖予者何可勝數

生雖愛之而不忍其窮然必欲人人揣其所欣厭以爲避

就則可以信吾術於當世矣志士不忘在溝壑勇士不忘