Page:Sibu Congkan1112-陳傅浪-止齋先生文集-8-5.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


至太平興國元年見九月福州路勑賃舍𭔃住者有之至咸平六

年免見四月二日廣州勑死丁自咸平二年始與除放八月二十日杭越明睦台温䖏

衢婺秀蘓湖十二州勑逃丁自咸平四年始與檢閣見七月十一日荆湖南北路勑

僞命日如福州每丁三百二十五自太平興國五年定納錢

一百七月髙象先奏請褔州長溪有温台等州投過一千七百餘戸

二千餘丁每丁亦三百二十五自景徳二年定依温台州見

納錢二百五十四月二十日劉炤奏請蘇州每丁納米自淳化五年

納錢二百見八月十七日蘇州勑睦州每丁六百九十五䖏州毎丁五

百九十四自咸平三年許将縜折納五月二十三日兩浙路𠡠抑見偽制

各出一時頗亦不等前後勑命大底多者使寡難者使易不

宜有者使無而諸國苛歛漸趨於平至是廼一切蠲去與民

更始天聖間侍御史章頻言先帝除放偽命身丁東南之區

聖徳𠩄被十六年矣放過錢七百餘萬貫而軍國之湏不聞