Page:Sibu Congkan1201-楊萬里-誠齋集-32-17.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


岳至今磊磊皆在吾目中也今吾此室之前怪石

相重松竹相友泉流相暉其巉然者非崆峒天台

乎其森然者非雲門禹穴乎其冷然者非瀑布廉

泉乎吾居無山吾目未嘗無山子目無山吾居未

嘗無山開禧乙丑六月既望誠齋野客廬陵楊万

里記

   嘉定元年春三月男  長孺 編定

   端平元年夏五月門人羅 茂良 校正


誠齋集卷第七十六終