Page:Sibu Congkan1202-楊萬里-誠齋集-32-18.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


人崔道融云香中别有韻清極不知寒是三家者

豈畏踈影横斜之句哉今晞顔之詩同梅而清清

在梅前同梅而馨馨在梅外其於三家者所謂未

聞以千里畏人者也或謂物耋則妖興梅亦有妖

晞顔此詩非晞顔語也梅之妖馮晞顔而語也或

曰非彼馮此乎尔繄此即彼乎尒夫語怪聖門所

諱予又烏知二説之然不然哉因併書之年月日

楊万里序

   似剡老人正論序

吾友安福李與賢自紹興丁卯與予同學於清純