Page:Sibu Congkan1212-楊萬里-誠齋集-32-28.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


於寄寧不念此 國家事勢至此公不䧏將誰爲

公曰兹人之常情吾獨無情乎家國事不兩立吾

計决矣願無辞費明日四太子置酒令偽知軍府

事號張太師者及前知軍府事陳邦光召公議事

公拒不徃衆挽以至庭其二人已就位虚一席以

俟公及階以首觸柱礎疾呼曰我豈苟生與犬豕

均飽者流血被面憒不蘓者乆之左右掖以出虜

酋大怒幽之他室明日邦光復諸出諭使䧏乃釋

出至庭邦光䧏堦語曰事固無可奈何願少回意

毋爲徒死無益也公瞋目曰爾以從臣守藩臨難