Page:Sibu Congkan1215-楊萬里-誠齋集-32-31.djvu/137

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


北南與君未覿面然與君親也且聞其賢則哭而

銘之曰

齓而不天忙而不年學而不騫其立匪易其劬匪

置其折匪意莫賢者淵莫孝者騫則亦云然君也

何懟子也可誨庸詎不大

   孺人賀氏墓誌銘

孺人賀氏吉之永新人故迪㓛𭅺致仕寗君名儁

字公才之妻也元祐宣政間有文名于辟雍號江

西大小賀者其先也父師孟潜徳不仕孺人生有

淑問嶷然其殊女紅婦徳兼茂並秀二親愛之選