Page:Sibu Congkan1220-陸遊-渭南文集-12-04.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 諜予獨志其詩云開禧三年六月丙午太中

 大夫寳謨閣待制致仕渭南縣開國伯食邑

 八百户賜紫金魚袋陸某謹序

   曽裘父詩集序

 古之説詩曰言志夫得志而形於言如皐陶

 周公召公吉甫固所謂志也若遭變遇䜛流

 離困悴自道其不得志是亦志也然感激悲

 傷憂時閔己託情寓物使人讀之至於太息

 流涕固難矣至於安時處順超然事外不矜