Page:Sibu Congkan1235-葉適-水心先生文集-8-5.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


友二弟也雖貧而四十口之聚無所間曰傳任備是

三子也雖㓜而能不以小且近教之吾巳矣無所復

望於今丗而謂荘氏之足以終吾身也而卒至此信

矣其窮也子哀吾者其得無辭乎余曰然夫人名則

亦金華人二女曰師莒奴奴銘曰不妄喜愠成婦之

德不苟利澤知學之獲益封我原益樹我𣏌既以其

夫亦以其子嘉定元年七月 日

   寳謨閣待制中書舎人陳公墓誌銘

公姓陳氏諱傳良字君舉温州瑞安人𥘉講城南茶

院時諸老先生傳科舉舊學摩蕩皷舞受教者無異

辭公未三十心思挺出陳編宿説披剥潰敗竒意芽

甲新語懋長士蘇醒起立駭未曽有皆相號召雷動