Page:Sibu Congkan1236-葉適-水心先生文集-8-6.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


剛柔蔚文SKchar履虎尾喪其匹羣人喜攻瑕天獨與純

囘样復亨展也子孫嘉定九年十一月 日

  趙孺人墓銘

嘉定九年十二月壬寅趙汝鐸葬其妻樓氏於樂清

縣永康郷崇福山樓氏在四明累世貴重孺人父鍔

知鄂州從父鑰參知政事皆以文學名當時女兄弟

百人相視以能相聽以巧功容範節自然應㑹孺人

尤謙敬謹約始歸趙君少年爲材吏頭角𭧂起已而

乆不合退居山窮水絶處慕王覇梁鴻夫婦庚麥秀

五噫之SKchar將遁身逺跡以自娯佚而孺人特喜浮屠

道常危坐䟽食食𦆵半掬滋味𠂀酸未甞經口(⿱艹石)

飢飽之意家人以爲難且懼其瘠然莫能回也是年