Page:Sibu Congkan1237-葉適-水心先生文集-8-7.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


利雖教而未𫉬子之報柰何夫君知復於儒而巳奚

報之求雖然充其道則可以報矣使遂𫉬之可銘矣

銘曰 留耕之閭有伉其門留耕之墓有崇其墳人

心如馳易逝難留勿昧勿浮其永之休嘉定九年七月日

   毛夫人墓表

故朝奉郎知珍州毛檝妻孺人詹氏從其子爲秦司

買馬幹官卒葬衢州江山縣南䑓寺緑秀山是時呉

曦㫁東道自王方平慮其國忘其家先其君後其親

以節聞天下他年自廬山来永嘉渚上請余爲夫人

表于墓余曰史有状壤有銘具矣復欲何所道且必

言子罵賊是自表也方平泣愬曰誠然吾待大罪於

母四本以故急升斗禄爾乃浮江縴湖上一綫之峽