Page:Sibu Congkan1254-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-16.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


寒之事小而失節之罪大此豈婦之責也抑爲士也

之戒自義理之不競渺世途之焉届雖本無飢寒之

迫巳莫知此身之愛偉哉夫人七十九載困窮陻阨

(⿱艹石)是介百挫一忻亦莫之待瑑銘幽宫其永勿壞

   朝請大夫太府少卿直寶謨閣致仕張君

   墓誌銘

嘉定十六年秋朝散大夫太府少卿張君年六十有

九引疾求謝䟽四五上 天子重違其意詔直寶謨

閣知眉州君出國郊意甚得在道猶喜見歌詩厥明

年春二月戊辰朔舟次蕪湖𥨊疾卒赴聞 詔贈朝

請大夫下所過郡國發民護其䘮以歸於是孤世永