Page:Sibu Congkan1324-劉克莊-後村先生大全集-48-36.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


顔與豸俱去兮退而考槃千仭而墜𠔃十朞之間林

宻𠔃山深髪白𠔃心丹搶永穆陵之環召兮辤新天

子之槖班哀人生之奄忽兮奉訃問而汎瀾亂日馳

萬馬扵畏涂兮昔心憂乎税駕飛雙鶴扵華表兮今

事定於闔棺幸諫草之不朽兮必見採於史官

  毅肅鄭𮗚文

開禧丁卯茂陵既誅翰竄陳始親政明年戊辰改元

嘉定䇿士扵廷鄭公性之對䇿云囬天下之𫝑易定

天下之𫝑難援古喻今厯陳梁冀五侯元振元載之

事皆當時貴近所諱聞公空臆萬言上覧而異之擢