Page:Sibu Congkan1368-元好問-遺山先生文集-12-10.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


治有𠫊𥨊(“爿”換為“丬”)有堂奥厨庫井廐以次成列外周以

垣內鍵以門不𥝠困不公滯盖百日而後成即以

其事屬余記之𥨸嘗謂治人者食于人勞其心者逸

其身于此有人焉朝夕從事使斯民也皆得其所

欲安民安矣至于吾身之所以安則謂之𥝠而不

敢為夫豈人情也哉履屐之間可以用極皷鍾之

未可以觀政若曰此猶傳舍耳不足用心于其間

君子以為不智可也故子樂為書之侯名九嘉字

飛卿擢進士甲科文采風流照映一時歴髙陵三

水藍田扶風四縣令皆有能聲云正大二年五月