Page:Sibu Congkan1384-王惲-秋澗先生大全文集-24-10.djvu/61

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


按𥙊秩常祀也自殷迄今二十有餘𡻕矣神之所以凛

然如生血食不絶者豈非忠義之氣粹而爲喬嶽融而

爲列星窮天地亘萬古作大閑爲民極故也孔子偁殷

有三仁焉蓋至誠惻怛之心其揆一也太師之進諌不

去箕子之法授聖也太師之殺身成仁微子之志存宗

也前代以二賢配饗廟庭亦見夫顯異尊崇之禮宜矣

然一門之役不可全功重嘉令之爲縣民安政簡而

復致敬恭於明神継成前功可謂能也已故詳書本

末以俟來哲至元丁卯秋九月重九日謹記

    種栁記

古之人十年種木俟以時而充吾用也然五十不藝

樹者謂夫𡻕月之不我予也物之易生莫栁若也自