Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


言日至于前猶衆川之流朝宗而東常我之主孰能

雄而長之撓而濁之者哉况約之以禮詳之以說爲

之澄滓于其後者非一如是則何患乎問之該洽學

之愽雜者哉戊子夏六月庚伏有七日發蔵曝書得

雜文百餘帙睨而視之皆予穉𡻕所閱習多曲學小

道廢日力不少不𮗜喟然曰两漢而下學無師傳安

宅曠而弗居正岐舎而弗由者其我之謂乎使吾老

而困困而無所成者職此之由務于𥘉而害其大之

爲也於是命兒子輩屏而絶之板爲三夾束置髙閣

且誓之曰今而后非有命不得發而妄閲以蠱惑其

心目大抵中人以下之性所偏者多同而特逹者或

鮮吾今是舉正以巳之所偏且正汝之或失也是吾