Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


於冨貴利逹者也人爽約以負之量廓然而能容或

非禮以相干但理遣而不校尚恐其守之不堅行之

不力乃榜其宴息之所曰恕齋又為未盡也質之於

秋澗翁将求諸名勝題詠庸勉其不逮乃告之曰夫

人之生禀精五行有情有性仁義禮智主之於中所

謂性也喜怒哀樂愛𢙣欲感之於外所謂情也聖賢

存養撙節求合乎中而已其恕云者旣盡夫存養之

功復推而為應物接人之道故曰推巳以及物已所

不欲勿施於人蓋由内以逹乎外自漢以來不能體

認聖賢求諸巳意思遂以恕為寛容之稱雖范忠宣

之賢亦有恕已恕人之說是徇外以遺内也何不揣

其本而齊其末哉今夫己之善推以及人其不善弗