Page:Sibu Congkan1407-趙孟頫-松雪齋文集-3-3.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   趙君謙甫墓碣

趙君諱受益字謙甫祖諱友妣鄭氏考諱成妣郭氏由祖

以上世居清州西流河之南蔡家里金末貞祐中考逃難

来濟南SKchar𦵏㦄城西南龜山之下十里河之原故遂為郡

人焉君自弱冠習文法書數任事不避緐劇當官者以為

能吏省部八舉居㑹計之軄未嘗不課最性慷慨倜儻不

事羈束初吴人黄清卿在俘囚中君憐其才傾嚢贖之以

歸使子姪軰従學待以師禮黄一旦有南歸之思君𢈲贐

之且令人送達其家尓後㳺䆠江左數年視他人𠩄好子

女玉帛弃若涕涶唯收書數千卷而已𮗚斯二者可以知

其為人至元癸已四月二十六日以疾SKchar于家享年五十

有九娶宋氏濟南名族是𡻕七月十九日亦SKchar享年五十