Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/182

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


林林生民男室女家禮失俗淪企而禄奢

維貞丈人尚古不遐卓彼孝童木升斯華

承筐来嬪絶其榮夸四雛在户蓬首苦心

甕牖屹城過者肅襟宅里表植栁槐森森

頍弁奮揚滑甘具新大耋莫嗟淑徳岑嶔

戒而孫子服儒以嗣教經展世厥武踵起

有隆墓田大賚告祉式時芬苾永保千祀

   侯母王夫人墓誌銘

世祖皇帝以仁立國敦節申義丕變醇厚

至元八年時則有若太保劉文貞公議事