Page:Sibu Congkan1439-虞集-道園學古錄-12-05.djvu/151

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


矣義無兼取卒弗内而貧者更稍與錢米使得以爲生以爲

常稍遷諸路官醫提舉冝之歎曰吾儒者竟以醫名乎遂棄

官不復仕嘗行道中得遺珠固𪧐留道側俟之則西域大賈

所遺也賈直鉅萬冝之詰得直賈所遺者即投之賈均請以

萬金爲謝不受也築室京師先立祠堂買墓田囯門外又購

旁近閒田以待親戚之無以塟者蓄書至数千卷居小齋編

書邵子擊壌集中詩以自况持已毅以介治家儉勤與人交

誠𢢽周厚有古君子長者之風焉延祐二年二月廿一日卒

年八十子男晦御藥院大使贈奉直大夫禮部郞中驍𮪍尉

壽陽縣男女二太醫劉寂太廟署令劉益其婿也孫男守誠

監察御史曽孫男射亦向學王氏遂爲詩書家雅有令望原

其成教則自冝之矣銘曰

猗欤王氐丗德未宣自朔迁應至于太原侃冝之時來京