Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


國史院編修官 詔有司敦遣忠宣又以手書招之先生答

書云 朝廷用人之不次公卿薦人之不私布衣之受特知

𫎇特恩如此近丗以來所希有也雖木石猶當思所以報稱

而况於人乎然夫子勸漆雕開仕對以吾思之未能信而夫

子說之者深以開之可仕不可仕開知之而夫子未之知也

閤下之舉古大臣之事澄敢不以古賢人之所以自處者自

勉継以邵子之詩曰幸逢堯舜爲眞主且放巢由作外臣澄

雖不敏願自附於前脩成之者在閣下矣有司敦迫乆之先

生爲一至京師而代者上矣方冬寒沍京師學者奉先生而

問學焉七年春中丞猶抗章論 朝廷失待士之禮先生歸

至楊州時憲使趙公弘道及寓公珊竹公玠盧公摯賈公鈞

趙公英詹公士龍元公明善等先後留先生身率子弟諸生

受業明年八月除将仕郎江西等處儒學副提舉九年校定