Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


官有恒尊詭異之觀君子所厈諤諤有言狂猘屏息公賛大

農務植本根卿奏其書以孚上恩玉食不㑹庻邦畢獻度其

常供有正無羡繡衣舒舒畿甸周諏三年載遷盡瘁以瘉嗟

當治隆百吏樂職我獨多艱弗踐以陟垂五十年令子登崇

持節海嶽天子所庸遺忠遺直父訓斯在爰及其孫夙有冠

佩歸視其阡松栢如雲伐石巖巖來徴斯文三加彌尊有爵

有秩繼兹有書觀者必式