Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


田來學者衆輙語之曰治予業不精不足以活人而易以殺

人非拒子不敎也同郡危素亦請學焉東之曰子則可矣古

書多簡奥意旨深逺子沉黙通愽庶幾得之沉審不忽易善

捄而不爲利則不輕於人命矣遂盡以吿之至於訓子孫尤

諄謹且卒又出集驗良方以授之而謂之曰學非止於此也

小心彊力而推充之庶乎家學之不廢矣卒之歳爲仍改至

元之丙子十一月二十一日戒其子孫曰予自揆平生無妄

醫以殺人之罪僧道士其勿用甞自擇葬地後知其弗善弗

用也更得里之淳湖坐乙向辛以明年六月甲申窆予觀東

之氣剛而才美禮審而善断耆年康彊隠于醫以殁利澤之

遺將克昌其後嗣也夫爲之銘曰

聖人有言醫貴有恒恒謂彛倫弗斁弗陵禮由人心律亦附

禮徵或不安君子弗履善哉東之爲書孔多厚生愼微古人