Page:Sibu Congkan1461-黃溍-金蕐黃先生文集-12-04.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


里之間無尊官貴戚為之慿藉無大商豪民為之佽助獨頼張

君以一郷之望左右外護且不愛其𠩄有以為成就利益之勝

因詎可無以登載而使来者知𠩄自乎白樂天有言記者不惟

記年月亦在乎辨興廢示勸誡今之為其徒而居㳺食息扵斯

者苟能推徃事得失而眀興廢之由鍳前人功過而存勸誡之

實相與扶植數百年之基緒俾弗墜益隆以為夀國福民之地

則張君之恵為無窮而予之記不為徒作矣舊記稱後唐清泰

二年順徳大師道怤因古伽藍遺址建院號上清宋天聖六年

𠩄賜今額盖郡人兵部侍郎胡公則守杭時為住山賛寧僧統

移書州牧而得請于朝郡縣圗志並云院創於僧澄皎被賜之

𡻕月亦不與記合傳聞之異辭非田事𠩄係姑寘勿論以俟博

洽之君子考正焉