Page:Sibu Congkan1479-柳貫-柳待制文集-8-6.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


祀我巖闗之陽初府君在時里有淫祀爲厲于人人

患苦之府君命左右將撤毀若有物隂掣其肘者衆

呼府君名乃訖火其棟梁而厲亦尋熄府君之以正

除邪以剛濟難神而明之生死不貳固有皎然而不

誣者矣自巖闗有廟而水旱之祭雩兵沴之欀却災

疾之祈禬民畢趋之二百有餘年扵兹府君之有徳

扵民與民之有報扵府君誠之至而禮之盡也舊廟

位置湫隘弗與事稱八世孫熹甞議改作未及爲而

卒扵是其弟熊取爲己任而拓基營財鳩工輸費一

毫不以累諸人先中堂次外門次廡序合之爲屋十

六楹間而廟制具矣杇塓髹堊象貌儀等内外𩔰敞

視舊加倍而熹子怡尤䏻承志以相其成起工扵重