Page:Sibu Congkan1479-柳貫-柳待制文集-8-6.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


又緫之為一序周之郷學既盛矣乎然視今縣户五

六萬與一二萬而贏大約地雖不踰其其民亦倍蓰

扵古而不啻矣則學宜益廣教宜益修政治宜益軼

古人乃至一學之僅存或𠋣席而不講其故何㢤盖

古人之扵學如堂室如食飲朝夕䖏焉饑渴湏焉而

今之最盛者不過務講誦課文辭而己耳其餘則視

若亭傳或月一再至或春秋餕已即去講誦文辭雖

不足覬夫徳行道藝之成而涵揉磨革其具固亦資

始扵是矣若張侯之建徳必先之以使民知學焉然

後拾其廢敗徐起而完葺之工不踰時役不煩民而

祀饗之庭生師之廬巍巍殖殖揆夫郷遂之制無或

過者然則侯之軌民扵禮而納民扵善固推夫易直