Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


士而來洎先漢設科以始傳之經術莫非明道正義

之言證諸事為壹是尊主芘民之學亦甞䆒𮗚歴代

之良法未可諉為異時之虚文徒令談者之紛紜見

謂儒生之破碎非特逹遭逢扵盛際SKchar庶幾鋪繹于

宏猷嘘六藉之寒灰㫄菑古訓蒐百王之墜典上飾

天明肆時郷閭先徳之求猶昔學校貢英之意如某

者少而辛苦壮益漂流間目麗澤之講摩𥨸窺𦒱亭

之述作主人謝客𥬇尔五窮小子學詩慚予多識頋

言志永歌而已豈授政專對云然至若相如靡㬅之

辞與夫公孫愚戅之筞一燈夜屋雖甞美翰以娱嬉

萬𣗥秋闈明直棄兵而鏖𢧐聊以此而困造物豈憐

我而㧞𭰖塗置荀伯扵在三何嫌小却如趙咨者有