Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


畏而守者驕也為祖父者慮焉故有身後之誡雖古先哲

王不能無之書之竹帛𤥨之盤盂以遺乎後之人蓋懼耳

聴口受者易為滅絶而託諸竹帛盤盂者可不刋而垂無

盡也君玉氏之遺訓著于金石非竹帛盤盂之意乎為其

子者幸得諸耳提面誨子子孫孫又幸得諸示無窮者則

鄒氏後人續初繼業雖百世而可也雖然子弗抵服厥父

事此無先之訓也恐無先之訓矣故吾重告之使之恒有

其先庶畔名教隳門地者免矣夫

 李𠫵政倡和詩序

淇上野逸李以世澤起身十年至𠫵大政江浙行垣禾幾

惠冠文江南端其所建白有不合即引去退處白沙日與