Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


下邳囍苦窮阨人有𠩄不堪君方彈鋏自哦泰然無幾微

見顔面 皇明受天明命君自賀曰天下定矣任有吾生

矣徐守臣薦其所其于相國見 主上於謹身殿敷奏頃

上偉其儀度礧其論裁大器之特授中書檢校嘻非其慎

仕得時訖於真主之遇其能戾契致是哉吾謂志之逺識

之卓者非其人歟今以使事至淞首謁大成宫釋奠先聖

繼訪余草𤣥邸次展師友拜留若干日行郡守盛昇醼之

泮堂諸客咸賦詩為君侈且為淞學校侈又必推余為首

叙余重舉酒租之曰宰相佐天子以治天下者也檢校拾

遺舉缺又賛宰相以治天下者也天子𠋣治於相相資失

於檢校檢校相之弼友也任重矣哉任重矣哉以為序