Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 首决非摹儗而成者知學有古風人之㫖矣吁使復達而

 有位為 朝廷道盛德製雅頌復之作不為右公卿大夫

 士之作乎吁又使人人如復不以摹儗為詩古詩不復作

 者吾其無望於後乎復益勉之以徴吾言焉可也

   趙氏詩録序

 評詩之品無異人品也人有面目骨體有情性神氣詩之

 醜好髙下亦然風雅而隆為騷而降為十九首十九首而

 降為陶杜為二李其情性不埜神氣不羣故其骨骼不庳

 面目不鄙嘻此詩之品在後無尚也下是為齊梁為晚唐

 季宋其面目日鄙骨骼日庳其情性神氣可知巳嘻學詩

 於晚唐季宋之後而欲上下陶杜二李以薄乎騷雅亦落