Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


又其次王通韓愈歐陽脩周敦頤蘇洵文子逮乎我朝姚

公燧虞公集吳公澄李公孝光凡此十數君子其言皆高

而當其義皆奥而通也虞李之次復有鹿皮子者焉著書

凡二百餘卷予殆讀其詩曰李長吉之流也又讀其賦曰

劉禹錫之流也至讀其所著書而後知其可継李虞以逹

乎歐韓王董以羽儀乎孔孟子蓋公生于盛時不習訓詁

文而抱道太山長谷之間其精神堅完足以立事其志慮

純一足以窮物其攷覧博大足以通乎典故而其超然所

得者又足以達乎鬼神天地之宜其文之所就可必行於

人爲傳世之器無疑也予怪言厖而義滛者往往家自摹

刻以傳布于世富者帖資以爲而貴者又怗勢以爲意将