Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


淞之東曰黄浦浦之東曰横溪溪之上孫善之家焉家有

園池之勝至正七年五月溯日池上出瑞蓮一茄而雙花

逺近聞者争覩曰蓮之層曰瑞菡蓞雙而茄獨者亦曰瑞

既而善之㑹賓友燕池上皆舉酒為善之貨觴餘各賦詩

(⿱艹石)干首裒而成㢧因予友許君如心来乞序余謂凡天

地間物産之異若人不以為怪必以為瑞然怪非自怪因

人而怪瑞非自瑞亦因人而瑞人有怪之微物雖瑞而瑞

猶怪人有瑞之微物雖怪而怪猶瑞芝中産于商顔之隐

瑞也見于元封虚耗之君覆怪矣嘉禾産于(⿱艹石)和之時瑞

也見于赤烏搶攘之年覆怪矣吾聞善之累世家風孝友

善之又倜儻有竒節慕義而强仁瑞蓮之産非其邁種德