Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


黄氏之流封閟笈中藏雍侍女從百金馬王侯庭中或出

入禁掖無所顧忌小則要金千賚大則要暴位顯要不以

一旦疎賤為嫌也嘻(⿱艹石)是者豈吾道之左使然耶都公卿

不樂於正薦士之所致耶先生曰讀至此不一唱三嘆非知言已天台于師

尹與其兄舜道嘗從余游舜道以經學中進士第而師尹

連不得志于有司令不逺萬里遊京師來丐予言以別予

曰師尹懐才藝不耦于時何分於中外彼此哉師尹曰儒

𠆸不利吾旁狹者岐黄氏之伎也不耦扵此将有耦於彼

乎予悲其藝成而未利而壮其志之必有成也於是乎序

  送沈均父序

予友漕使拙齊公為予談太末有竒士曰沈平氏字均父