Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𡻕𥘉識府君扵婺城之南容儀秀潔如玉𣗳臨風皦然美丈

夫也及讀府君之詩曰中行齋藁者姿態閑婉復𩔖其為人

心慕𧰟之𩓑締忘年之交而九京不可作矣𦍒𫉬與府君之

子貫道㳺同試藝扵鄊闈貫道既先登濂𥨸以謂府君之家

科目相繼起貫道是舉𠯁以慰府君扵泉下曾未㡬何而貫

道亦死矣嗚呼三十餘年之間而𡘜府君父子焉予𩬊𣣔不

頒白其尚可得邪銘曰

嗚呼府君可止扵斯椘椘其容儀衮衮其脩辭其才又𠯁以

見諸設施使魯無君子者斯焉取斯嗚呼府君竟止扵斯雖

五尺之童麄有𠩄知期必躋扵膴仕亦不虞其若斯豈天道

之不齊抑人事之有參差自古以来何莫不由扵斯嗚呼府

君其死孔悲年不踰扵五十學僅克扵一施則夫突梯而滑

稽如脂而如韋壽享扵𦒿頥好爵之是縻者彼何人斯彼何

人斯