Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以義郡守李章肅公倜聞府君為佳士禮下之李公後以誣

免官其門可羅雀府君事之益勤别駕髙翔其知府君不下

扵李公及改守浮梁𣣔一見府君赱書速之府君即日命駕

既見相勞苦甚勤未㡬徑上馬出城去翔聞之大驚追餞十

數里且曰公能逺来何⿺辶䖏往如是邪府君曰既見君子不還

将焉求翔歎息而去性尤仁慈振貧䘏匱每不遺餘力臨川

姜肅長沙譚志仁旴江王旭皆顛沛流離數瀕扵危亡府君

能振之是三人者徳之謂殺身亦不能報云府君容貌魁梧

須髯如㦸為文辭不務鈎章𣗥句而壹以理勝當是時若吳

文正公澄虞文靖公集皆海内師表每稱府君之賢不少置

則府君信賢矣𥘉監簿君著史學統紀一卷未及成而𣳚府

君𥙷完之府君𠩄著詩文若干卷因自𭈹唯庭遂以名藁吳

公為序作者之意今蔵扵家府君娶義門劉氏克盡婦道前

三十一年卒子男子三人長曰紹唯平陽州儒學教授次曰