Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


女曰章其壻即存厚御史中丞溢之季子也夫自隂敎不行

婦人女子䏻不易節改操者何其罕也間有以禮自持𣣔起

古人而效之者人方羣訕而衆侮之又何習俗之不羙也有

如夫人之行可不彰著以為世勸乎是宜銘銘曰

猗歟夫人始終一節也羣言弗騰卒莫之奪也相厥夫子有

偉其烈也乗化而盡又何怛也千載之下尚視兹貞碣也

  故陳夫人趙氏石表辭

江西行省左右司郎中陳君敏之妻曰趙夫人以洪武二年

二月二十三日卒扵京師之官舎越一月某日權厝城南聚

寳山將以某月日返塟扵宣城某山之原會濂召入禁林陳

君乃自狀夫人之行来謁墓上之文其辭SKchar2綿而悲愴讀者

哀之陳君之狀曰予妻趙氏某字某與予同為宣城人其父

諱熊字子祥明詩傳訓詁學仕為某縣典史母孫氏典史君

無嗣獨生子女四人而趙氏居其次特鍾愛之以予簮纓家