Page:Sibu Congkan1511-宋濂-宋學士文集-14-10.djvu/91

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


扵觀察判官蒯希逸而還之懿宗咸通中又度僧三七人守

之梁貞明二年錢武肅王遣弟鏵等迎塔作禮明年正月囬

止西𨹧岸放光照江中其明如晝又改浮圖為九成第三成

寘七寳龕用以貯塔周顯徳五年寺災文穆王請致武林龍

華寺新其浮圖其成如前數而藻飾有加焉中龕雜用百寳

範黃金為座懸珠瓔以荘嚴之宋𥘉寺又新大中祥苻元年

復賜以廣利為額拓為十方禪刹其主僧自宣宻素公始可

考見宣宻五傳至大覺璉公名振天下仁宗待以殊禮作詩

頌十七篇遺之熈寜三年大覺為搆宸奎閣蘇文忠公軾實

記其成大覺日與九峯韶公佛國白公參寥潜公講道一室

扁曰蒙堂叢林取則焉髙宗即位以寺為舎利𠩄宅親灑宸

翰錫名曰佛頂光明之塔大覺十五傳至大慧杲公紹興間

来領寺事四方學従川奔濤湧而食或弗⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼乃扵奉化忠義

鄊隄海塗成田一千餘畒名般若荘大慧四傳至妙智廓公