Page:Sibu Congkan1513-宋濂-宋學士文集-14-12.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


半白扵當路而蠲之也姻家析貲陳之以秉彛不以巳之親

踈為厚薄人服其均且平也宗族有早孤者収而鞠之歛其

租入逮長而悉歸之也有盗持斧斤入林僮徃禦之反為盗

所歐僮妻徃護夫足墜塹死禁僮勿訟反遺之槥櫝也職此

之故聞其捐舘一郡為之出涕貴賤賢愚無間然也其妻呉

𥙿字曰靜安䏻誦詩書為一家女師足以配君子也嗚呼世

不逮古夫妻相虐而兄弟為仇比比皆然也有若伯陽父實

中流之砥柱𢑱倫頼以扶𣗳名教頼以増重柰何去昭昭而

就𡨋𡨋也青山不移流泉不改而形容不可復覩苟可贖之

當人百其身也嗚呼勒銘斯阡言有盡而情無窮過者讀之

不為之涕泗汍瀾非仁人也宋學士文集卷第五十三 芝園後集卷第三