Page:Sibu Congkan1514-宋濂-宋學士文集-14-13.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大兵東來欲剗穢腥聞難既夷飛書大庭凾金走驛一日千

里旌爾義勇以勸来者父老相携環拜于𡍼非君有為幾受

盗汚鳯躍之山圗畫君像此則其藏過者稽顙

  李信甫墓銘

建業有䔍行士曰李君諱汝成字信甫居家能惠其鄉信其

朋友㳺京師卿大夫皆重之勸之仕不𦗟竟歸賈六合市上

物價减恒市人之半客遺錢五十緡而去遣人追之不及抵

其家授之人以田宅來粥予直視物倍問故則曰欲子孫乆

守之也年七十以元至正戊子八月日卒于家君娶郗氏𠕂

娶吴氏年五十無子或謂施金飾浮屠像當得子既而夣神

人授二栗後十年連得二子長曰譲次曰疑郗生一女適句

容王某孫男四人曰某某某某君之先太原人曾大父某徙

⿰氵閠 -- 潤大父大振遷建業縣曰上元里曰李岡大振曰此符吾姓

冝居遂居之通術数父義亦善士子疑好學行義儒生稱