Page:Sibu Congkan1515-宋濂-宋學士文集-14-14.djvu/120

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


呼不知而妄作者其能無愧扵斯㢤脩譜者名榮來京師而

以示余者名翰皆善士云

  贈鄭院判序

有其術而無𠩄扵用值可用之機而人不能任之欲望其以

有成者百家之𠩄難也惟醫為甚扁鵲華佗天下固不常有

也使有之而值淺易之疾遇難語之人上之不𠯁展吾術次

之不能従吾𠩄𣣔為法冝鍼而責我以砭法冝實而命我以

虚乖迕拘執卒之與恒醫無異是豈醫之罪㢤勢使然也誠

有善任人者惟吾𠩄用而不較期以成效而不泥扵私謀人

人皆可得而勉矣故疾有死扵過愛而生扵達理遇愛者恐

其危而不肯任人達理者知非已之𠩄能為則信人而求其

成效其逹者乃𠩄以生之而愛乃𠩄以殺之也若福建承宣

布政使陳君彦銘其達理者與陳君之妻免身得寒疾羸弱

已甚徴太醫院判官鄭君某藥之鄭君請曰愈否在吾幸無