Page:Sibu Congkan1515-宋濂-宋學士文集-14-14.djvu/130

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


署居與氓㕓孰安章綬與民服孰華耒耜耘耔之業與簿書

之政孰勞事人主而友卿大夫與居閭巷孰榮而曰遯且耕

非有激而然耶且君子出處何常惟不失乎義而巳昔之居

田里共民之業義也今仕乎朝共乎仕之軄亦義也以民而

有禄位之思則爲僣以仕而懐其故土𩓑爲齊民庸非過乎

天之生人不皆賢不皆不肖將使才者治不才者尔故細民

者耕且蠶爲粟帛以奉上者也君子者出智謀計畫均之使

勿争𭣭教之使知禮義者也使人皆欲爲細民則誰爲治使

皆欲爲君子則上安養今樊君以治人之才居乎位冝也而

必欲爲遯且耕何歟樊君曰仕之優扵農吾豈不知之然國

之禄位非以優仕者也使仕者勞其心以優細民耳故禄者

出扵民𠩄以傭我之心力位者出扵上𠩄以使我自别扵細

民夫位髙扵細民之上而德不稱則爲尸位受民之傭而無

功以報之則爲苟禄告惟是二者之懼愧交扵心而不釋思